Бурятская музыка. Дискография

На данный момент у меня в наличии 38 дисков с бурятской музыкой.
Эта таблица приведена только для информации.

Мэдэгма
"Yшоо халуунаар"
11 треков
Мэдэгма. Yшоо халуунаар
Yшоо халуунаар
Адуушанай дуун
Басаганай дуун
Дангинамни
Дождик
Дуранhаа абарал угы
Инаг дураяа гамнаарай
Ла-ла-ла
Манай дуран
Тоб-тоб тоборооб
Хараасгайн гуниг
Дулма Сунрапова
"Минии хyсэл"
13 треков
Дулма Сунрапова. Минии хyсэл
Алтаргана
Бидэ хоёр
Минии хyсэл
Танил мyшэн
Тапталга билиниэх (якутская песня)
Уулзахын тавиланг асууя
Халуун дуранай хаhа
Чи хоорхий
Шагныш
Шэлэнэб
дуэт с Алдаром Жамсоевым - Инагтаа
дуэт с Бальжимой Жербаевой - Залуу сэдьхэл
дуэт с Дашимой Цынгуевой - Хоёр Зyрхэн
Намгар
"Nomad"
8 треков
Намгар. Nomad
Aspiration
Lake Bunting & Yokhor
Orphan Camel Colt
River Jaraahai
Tunka
Two Yokhors
Whisper-Rain
Yundengogo
Цыдып Аюшиев
"Буряад Орон"
12 треков
Буряад Орон
Прослушать диск
Хурамхан нютагни (4:45)
Улан-Удэ (4:50)
Бурхадтаа (3:49)
Дуугаа дуулая (4:10)
Харюугуй дуран (3:46)
Дуунэртэ (3:43)
Наhанайм нухэр болыш! (4:06)
Эмниг морин (3:47)
Зунай зуудэн (3:37)
Золтой hуни (3:53)
Уеын нухэрни (4:26)
Буряад Орон... (4:58)
Эрдэни Батсух
"Мунхэ дуран"
30 треков
Мунхэ дуран
Буряад басагадай магтаал
Дуран гэжэ байхал да
Зорихол байн
Зохид
Зурхнэм сэсэг
Зурхэм оороо мэдуужэн
Инагай хусэл
Инагни хаанабши
Минии одон
Мунхэ дуран
Наhaнайм намар
Найдал
Нютагни
Олдохо гуш
Сагаан дали
Саран хухын аялгаар
Сэлмэг удэшэ
Тугнын хойморой нарhата
Тэрэнгин hоог доро
Улан-Удэ мой город
Унгэтэ сэнхир дэлхэй дээрэ
Хунай наhан
Хурамхамни
Ши наhанайм талаанши
Шэбэртэ
Эжы аба хоёртоо
Эжыдээ
Эжымни
Эрмэлзэл
Эртын дуран
Сборник
"Новые и лучшие бурятские эстрадные песни"
50 треков
Новые и лучшие бурятские эстрадные песни
Арюна Цыденжапова - Шэбэртэ
Аялга - Санаж байна уу чи
Аялга - Сэдьхэлэй зуудэн
Аялга - Хулисоорэй
Бадма - Ханда Аюшеева
Буянто Биликтуев - Аргата
Буянто Биликтуев - Хулисоорэй
Буянто Биликтуев - Хурин хээр
Дымбрын Цыренов - Арбан найматай наhaмни
Дымбрын Цыренов - Хабарнай
Жаргал Бадмацыренов - Захяа дуун
Жаргал Бадмацыренов - Тэбхэр сагаан таби наhaн
Лаккитон - Сэлэнгэ
Лаккитон - Хабарай хубуун
Мэдэгма - Арьяа баала
Мэдэгма - Барбагайн шэнээн
Мэдэгма - Бэшэг
Мэдэгма - Дуран гэжэ бии юм haaнь
Мэдэгма - Золгохоо яалайбиб
Мэдэгма - Минии нютаг
Мэдэгма - Сагай эрьесэ
Мэдэгма - Уянга
Мэдэгма - Эжэл гансам, ерээрэй
Мэдэгма - Юндэб, хэлыш
Намгар Лхасаранова - Луна
Намгар Лхасаранова - Сэлгеэ hунил газаа
Оюна Батурова - Айлшалыт даа манайда
Оюна Батурова - Бусахам даа
Оюна Батурова - Намдаа яарыш даа
Оюна Дарижапова - Yтахан Ононой эрье дээгуур
Оюна Дарижапова - Гансахан шамай
Оюна Дарижапова - Тэрэнги
Саяна Аюшиева - Буряад haйхан уласнай
Саяна Аюшиева - Хизааргуй ургэн таламни
Саяна Аюшиева - Хулеэhэн шамайгаа зандаалби
Сойжина Жамбалова - Би
Сойжина Жамбалова - Люблю
Сойжина Жамбалова - Сагаан тала
Сэсэг Халзанова - Зурхэнэйм дуухан
Сэсэг Халзанова - Хулисыш даа намайгаа
Уддияна - Ара тори
Уддияна - Боори дээгуур
Уддияна - Мандах нар
Чингис Хандажапов - Алхана
Чингис Хандажапов - Залуу уе саг
Чингис Хандажапов - Инаг дураяа гамнаарай
Чингис Хандажапов - Улаалзай
Эржена Санжиева - Жаргалтай зурхэм
Эржена Санжиева - Уншэн сагаан ботогон
Эржена Санжиева - Яагад ч юм бэ
Сборник
"Сагаалган 2007"
18 треков
Сагаалган 2007
Александр Саможапов - Дуран, бодол хоерной
Анна Реховская - Эргэх дурвун улирал
Баярма Лайдапова - Дуугай ябааш
Билигма Ринчинова - Дуун дуран хоер
Гэсэр и Дашима Соктоева - hайнтадаа, арад зомной
Дашима Соктоева - Хyдэр донгой
Жаргал Бадмацыренов - Захяа дуун
Ирина Абидуева - Нарhатамни
Мэдэгма - Дуранhаа абарал угы
Мэдэгма - Уужам буряад орон
Намгар - Ганга нуурай гургалдай
Нар-Оюу Нарабаатар - Байгал далай
Оюна Батурова - Дангинамни
Оюна Батурова - Дуран тухай хэлээд байн
Уддияна и Баир Цыцыков - Ингэн тэмээний дуу
Чингис Хандажапов - Улаалзай
Эрдэни Батсух - Хyнэй наhан
Эржэна Санжиева - Уншэн сагаан ботогон
Жаргал Бадмацыренов
"Хyнэй наhан"
14 треков
Хyнэй наhан
Айглшантай айл жаргалтай
Бурятия
Зандан Жуу
Захяа дуун
Мэдэгмааша
Найрнай наяраа
Сагаалган
Тэбхэр сагаан таби наhан
Улзы тоонто мужыхам
Хyнэй наhан
Хуухэн духэй
Эгэтын Адаг
Элдин нэмhэг хабарнай
Элдин хонгор улхасамни
Бадма-Ханда Аюшеева
"Nayan Navaa"
16 треков
Nayan Navaa
hанааб даа
Yхэриг тоонтоо мартангуй
Ёхор
Аба эжын дуун
Абын захяа
Алаг эреэн булжамуур
Алтан аргал
Амар мэндээ
Мориной соло
Наян Наваа
Саран хухы
Улирэнгэ
Хаанахинай ааб!
Хулхисоон
Эжыдээ
Яахаш хун бииб!
Бадма-Ханда Аюшеева
"Амар мэндэ"
21 трек
Амар мэндэ
Ага, ты Родина моя (4:00)
Ветер шумел (3:50)
Времена года (1:43)
Гнедой стреноженный (3:13)
Ёхор (3:25)
Кнут с сандаловой рукоятью (1:47)
Мелодия из фильмы "Чингиз-хан" (3:26)
Мелодия (2:59)
На смиренном моем сером коне (0:43)
Наян-Наваа (2:56)
Приветственная песня (1:49)
Речка моя Цагаатуй (3:57)
Родная сторона (3:37)
Романс (4:18)
Рысиные игры (1:37)
Свадебная (1:15)
У подножия гор (2:36)
Уздечкой звеня (1:32)
Улиринга (0:47)
Ход скакуна (2:17)
Шуточная песня (1:20)
Бадма-Ханда Аюшеева
"Наян Наваа"
16 треков
Абын захяа (3:33)
Айлшалуулаарай (3:12)
Архиин дуун (3:28)
Кулькисон (3:33)
Наян Наваа (4:25)
Номохон бороороо (3:27)
Сагаатай голни (3:20)
Саран хухын аялга (3:40)
Тэнгэриин долоон убгэд (3:43)
Уулзалгын урда тээ (2:43)
Уусын дуун (3:33)
Хууяа шэлэ (4:17)
Хэрээтээ хээр (3:45)
Шэбэртэ (4:12)
Эгэтэм (4:39)
Эжыдээ (4:51)
Бадма-Ханда Аюшеева и Эрдэни Батсух
"Кулькисон"
19 треков
Кулькисон
Бадма-Ханда Аюшеева - hанааб даа (караоке) (4:57)
Бадма-Ханда Аюшеева - hанааб даа (4:57)
Бадма-Ханда Аюшеева - Аба Эжын дуун (3:28)
Бадма-Ханда Аюшеева - Алтан Аргал (4:01)
Бадма-Ханда Аюшеева - Загаhатамнай мэндэ (3:28)
Бадма-Ханда Аюшеева - Кулькисон (3:29)
Бадма-Ханда Аюшеева - Ухэрик (4:32)
Бадма-Ханда Аюшеева - Шэбэртэ (караоке) (4:11)
Бадма-Ханда Аюшеева - Шэбэртэ (4:12)
Бадма-Ханда Аюшеева - Эжыдээ (караоке) (4:46)
Бадма-Ханда Аюшеева - Эжыдээ (4:48)
Эрдэни Батсух - Зорихол Байн (4:12)
Эрдэни Батсух - Зохид (2:41)
Эрдэни Батсух - Инагай хусэл (3:22)
Эрдэни Батсух - Мунхэ дуран (3:56)
Эрдэни Батсух - Сагаан дали (3:15)
Эрдэни Батсух - Саран хухын аялгаар (3:29)
Эрдэни Батсух - Эжыдээ (4:19)
Эрдэни Батсух - Эртын дуран (4:24)
группа Намгар
"Хатар"
13 треков
Хатар
Арван Тавни Сар (4:17)
Булжамуур (3:51)
Буряад Орон (5:00)
Гайхамаараа (2:43)
Ёхор I (4:22)
Ёхор II (3:08)
Ёхор III (4:33)
Таван Хасак (3:01)
Торгон Хээрын Алхань (3:25)
Туулай (1:47)
Хададаа Модониинь (3:11)
Эобэд Соохор (4:35)
Юндэнгоогоо (2:23)
группа Намгар
"Хyсэл"
11 треков
Дуугаа дуулыш
Зуудэн
Инагни
Мунгэн табаг
Сэлгеэ hунил газаа
Улаалзай
Хyсэл
Хаанабши
Хабар ерээ
Шэбэнуур бороон
Эхин турээш
Инна Шагнаева
"Сагаан морин"
16 треков
Сагаан Морин
Алтан сэргэ (3:47)
Белый конь (4:13)
Бурхан эжы (4:41)
Дуран тyхай дуун (3:21)
Жаргалайм хyсэнши (3:32)
Зyрхэнэйм бyргэд (4:14)
Зyрхэнэймни hанаан (5:15)
Инаг дуран - hаруул зула (3:45)
Минии нютаг (4:21)
Наhанайм нyхэртэ (5:06)
Родная сторона (4:01)
Сагаан морин (4:13)
Тyрyyшын дуран (3:31)
Тоонто нютаг (3:52)
Хара морин (3:09)
Харюyгyй дуран (4:40)
Инна Шагнаева
"Дэлхэйн мунхэ дуран"
16 треков
Дэлхэйн мунхэ дуран
Алтан сэргэ (3:44)
Аха нютаг (3:56)
Возьми меня с собой (5:00)
Гитара (4:10)
Горит свеча (4:04)
Залуу уе саг! (4:03)
Зурхэнэйм бургэд (4:12)
Минии эрдэни (4:00)
Мунхэ дуран - на русском языке (3:45)
Мунхэ дуран (3:47)
Наhанайм нухэртэ (5:04)
Сагаан саhан (3:47)
Туруушын дуран (3:30)
Хабарай хубуун (3:08)
Шэнэ жэлээр! (4:26)
Эта долгая ночь (3:47)
Чингис Хандажапов
"Минии жаргал"
12 треков
Воздушный поцелуй (2:54)
Гитара (ремикс) (3:32)
Гитара (3:15)
За зимой придет весна (3:13)
Залуу уе саг (4:24)
Инаг дураяа гамнаарай (2:57)
Минии нютаг (3:08)
Наши сердца (4:07)
Разведенные мосты (4:27)
Харюугуй дуран (4:12)
Чарашпай (3:50)
Эжэл гансам ерээрэй (2:53)
Чингис Хандажапов
"Сэдьхэлни хулеэнэ"
14 треков
Сэдьхэлни хулеэнэ
Дангина
Залуу уе саг (dance mix)
Норуль саранхэ (на корейском)
Одиночество
Останься со мной
Сэдьхэлни хyлеэнэ (на русском)
Сэдьхэлни хyлеэнэ
Тундра
Улаалзай (remix)
Улаалзай (на русском)
Шимни наран
Эжын найдал
дуэт с Инной Шагнаевой - Сэдьхэлни хyлеэнэ
дуэт с Нонной Тогочиевой - Тундра (remix)
Чингис Раднаев
"Одод соо шамайл угылнэб..."
12 треков
Одод соо шамайл угылнэб
Аргата (4:20)
Дуратайб гыш даа! (3:28)
Заяашамни (3:32)
Инаг дуран, ханаабши? (3:22)
Наhанайм нyхэр хайратайл (4:14)
Наратын замы дабамаар байна (5:42)
Одод соо шамайл yгылнэб (3:42)
Саран сэвх (3:23)
Сэдьхэлэйм наран (4:21)
Тyрэhэн yдэр (4:41)
Уран дуран (4:28)
Эждян нерядсн дуун (3:28)
Жамбаловы
"Звезда кочевника"
15 треков
Звезда кочевника
Ай даа, жэгтэй! (3:03)
Амар сайн, Улан-Удэ! (3:51)
Би шамда дурутай (3:26)
Би (4:12)
Бурятская (попурри) (5:33)
Гимн 12 годам (3:30)
Дэлхэй минии альган дээр (2:52)
Ёхор западных бурят (3:08)
Звезда кочевника (4:17)
Люблю (3:26)
Сагаан тала (3:50)
Саяанай магтаал (4:07)
Тэрэнги (3:50)
Хабарай Шубууд (4:20)
Хии морин (4:34)
Леонид Бабалаев
"Дыхание веков"
15 треков
Абым тоонто
Алтай хангайн магтаал
Алхана уулын магтаал
Гэсэр
Гэсэр2
Далай ламын магтаал
Жонон хара мориной магтаал
Монголчуудын орон нютаг
Санагын ёхор
Сансарын хурдэ
Саяан уулам
Уулануудэ магтаал
Хонгодоор буряадай аялганууд
Хоомээн 4 турэл
Юртэмсын 12 жэлнууд
Ансамбль песни и танца АБАО
"Амар сайн"
16 треков
Абым тоонто (5:12)
Алтай хангайн магтаал (3:24)
Алхана уулын магтаал (3:12)
Алханын шулуудын Аялганууд (2:46)
Богдо Дунжэн Гарбын магтаал (3:51)
Буряад лимбын Аялга (4:06)
Гэсэр - война между тэнгриев (6:39)
Гэсэр - отрывок из эпоса (4:59)
Жонон хара морины магтаал (3:47)
Сансарын хурдэ (4:03)
Сахюур мунгэн Саяамни (2:57)
Ундэр уулануудын магтаал (5:32)
Уулэн бор (2:36)
Хоомээн дурбэн турэл (8:06)
Элеэ бургэд (4:36)
Юуртэмсын 12 жэлнууд (2:43)
Roswell Rudd & The Mongolian Buryat Band
"Blue mongol"
14 треков
Blue mongol
The Camel (4:21)
Gathering Light (5:27)
Behind The Mountains (2:56)
Steppes Song (4:04)
DJoloren (8:38)
Four Mountains (5:35)
Buryat Boogie (5:38)
Blue Mongol (5:19)
Bridle Ringing (2:41)
Ulirenge (4:59)
American Round (Swing Low Sweet Chariot/Coming In On A Wing And A Prayer/Amazing Grace) (3:14)
The Leopard (5:02)
Honey On The Moon (6:49)
группа Уэтэн
"Yэтэн"
79 треков
Yэтэн
МЭНДЧИЛГЭ.
ЭЖЭЛ ГАНСАМ ЕРЭЭРЭЙ.
ПРОСТИ.
XYЛЕЭЛГЭ.
МАТЬ.
ТОМ БОЛЖ БАЙН МИНИИ ХYY.
УЛЫБНИСЬ.
TYPYYШЫН ДУРАН.
ИНАГАЙ ЗАХЯА.
ЭЖЫДЭЭ.
ТАШАР НЮТАГ.
АБА ЭЖЫДЭЭ.
СЭЛМЭГ YДЭШЭ.
YYРЭЙ САЙХЫН УРДА ТЭЭ.
XYНЭЙ НАhАН.
ГУНИГ.
ШИ БИДЭ ХОЁРОЙ ДУУН.
НАСНЫ НАМАР.
ЭГЭТЫН АДАГ.
ХЭЖЭНГЭМ.
БУУРАЛХАН ЭЖЫМНИ.
САРНАЙ.
ШИ БИДЭ ХОЁР.
ХЭЖЭНГЭМНИ.
АЛТАНХАН ДЭЛХЭЙ ДЭЭР ГАНСАХАНШИ.
ГУНИГ.
ДУУЛАЖАЛ БАЙНАБ ШАМДАА.
ГАРАА YГЫШ ДАА, БАСАГАН.
ИНАГТАА.
ДООДО ХУДАНАЙ ДОМОГ.
ХУБИ ЗАЯАН.
ЗОРИХОЛ БАЙН.
YУЛХЭ НАhАН.
ААЛАН НЮТАГ.
МИНИИ ДУРАН.
ШИ НАМДАА ЭТИГЫШ.
ХАБАР.
ДУРАМНИ.
YТЭР НАМДАА ЕРЭЭРЭЙ.
ХЭБЭД НОМХОН ХЭЖЭНГЭМНИ.
ДУУЛГЫШ НАМДАА.
ДУУЛАЯ, НYХЭД.
ХАНИЛСАНДАМНИ АБААШЫШ.
ХЭЖЭНГЭ.
ИНАГАЙ YГЭ.
ДАНГИНАДАА.
АЯЛГА ДУУ ТАТАХАЛБИ.
ДУУНУУДНИ.
БОДОЛ.
ХЭЖЭНГЫН ХYБYYД, БАСАГАД.
ЭНХЭ ЗОЛОЙ ТYШЭГ.
ОРОДОЙМ АДАГ.
ОДОН ШЭНГИ ИНАГНИ.
НЮТАГНИ.
ПОПУРРИ.
НЕ ЗАБУДУ.
ДУРАНАЙ ЭТИГЭЛ.
АРХИ ТАМХЯА ХАЯХАМ ДАА.
ХYЛЭЙ YРТОО.
ТYРЭhЭН YДЭР.
НYХЭДНИ.
ХАЖУУДАШНИ ОШОХОЛ ААД.
ЮРООЛ.
ХОЕР ЗYРХЭН.
САРАН ХYХЫ.
УГТАБАЛ ДАА, ИНАГНИ.
ЭРМЭЛЗЭЛ.
НАМАРАЙ ДУРАН.
ШАТАР НААДАН.
ГУНИГЛАЛ.
ДАНГИНАМНИ.
НЭГЭТЭ БИ ХЭЛЭХЭБ....
ХYХЫН ДУУНАЙ hYНИИН ДУНДА.
ХЭЖЭНГЭМНАЙ.
ДУРАН ТУХАЙ ДУУН.
АЛТАНХАН НАМАР.
САГААЛГАМНАЙ ЕРЭБЭЛ ДАА.
РОК-Н-РОЛЛ.
YЕТЭН.
группа Урагшаа
"Урагшаа"
9 треков
Буртэ Шоно
Чингис Хаан
Еохор
Ерэ наашаа
Ерэхээ яагааш
hулдэ узэгдэл
Нара Буляалдаан
Найрай бухын соло
Урагшаа
Мэдэгма Доржиева
"Мэдэгма"
16 треков
Мэдэгма
Арьяа баала.
Барбагайн шэнээн байхадам.
Бэшэг (remix).
Дуран гэжэ бии юм hаань.
Желтая луна.
Знаю я.
Золгохоо яалайбиб.
Инаг дураяа гамнаарай.
Мини нютаг (instrumental).
Мини нютаг.
Сагай эрьесэ.
Уужам буряад орон (instrumental).
Уужам буряад орон.
Уянга.
Эжэл гансам, ерээрэй.
Юундэб, хэлыш.
Сборник
"80 лет Бурятии". Диск 1
17 треков
Дарима Дугданова - Алтаргана (2:37)
Инна Шагнаева - Аха нютаг (3:54)
Чимита Шанюшкина - Байсын шулуун хундэ юмаа (2:29)
Леонид Бабалаев - ГЭСЭР (4:09)
Инна Шагнаева - Дурным ганцахан харлан (4:10)
Виктор Малдаев и Булат Гомбоев - Здравствуй, Джида (3:07)
Лариса Егорова и Михаил Елбонов - Минии нютаг (2:44)
Эржена и Саян Жамбаловы - Мой город над Селенгой (3:25)
Инна Шагнаева - Моя деревенька (4:05)
Бадма-Ханда Аюшеева - Наян наваа (4:22)
Эрдэни Батсух - Нютагни (4:04)
Жамсаран Дандаров - Родная сторона (3:39)
Булат Гомбоев - Сайн байна, Улан-Удэ (2:59)
Жамсаран Дандаров - Сэлэнгэ (4:04)
Дугаржап Дашиев - Таежная, озерная, степная (3:01)
Аюша Данзанов - Тоонто нютаг (3:58)
Жаргал Бадмацыренов - Эгэтэн адаг (3:29)
Сборник
"80 лет Бурятии". Диск 2
17 треков
А. Борбонов - Адуушанай дунн (1:49)
Инна Шагнаева - Бураяд-монголнууд! (4:50)
Базыр Цырендашиев - Бууралхан эжымни (2:58)
Григорий Тушемилов - Гунсэмаа (1:29)
Наталья Будаева - Ерэхээ ягааш? (1:50)
Максим Раднаев - Инаг дураяа гамнарай (2:21)
Инна Шагнаева - Минии эрдэни (3:59)
Наталья Будаева - Ургы (2:21)
Дугар Бочиктоев - Хyhахан дамба (2:48)
Светлана Бунеева - Холын харгыдаа (3:07)
Максим Раднаев - Хунэй зэргэ хун болоболши (3:27)
Владимир Шагжиев - Хурин хээр (1:49)
Наталья Будаева - Шамхандаа (1:15)
Бадма-Ханда Аюшеева - Эжыдээ (4:49)
Галина Шойдогбаева - Эжымни (4:22)
Галина Шойдогбаева - Эжымни, хулисоорэй... (2:59)
Ким Базарсадаев - Яаралтай харгы (1:35)
Сборник
"80 лет Бурятии". Диск 3
17 треков
80 лет Бурятии
Арюна Батодоржиева - Дуулгыш намдаа
Арюна Батодоржиева - Шамайгаа hанаад
Булат Гомбоев - Намжаа yдэшэ
Галина Шойдагбаева и Татьяна Шойдагбаева - Эжээл гансам ерээрэй
Инна Шагнаева - Мyнхэ дуран
Инна Шагнаева - Наhанайм нyхэртэ
Инна Шагнаева - Тyрyyшын дуран
Инна Шагнаева - Хабарай хyбyyн
Клим Миткинов - Тyрyyшын дуран
Лариса Баяндуева - Дуран тyхай дуун
Лариса Баяндуева - Талаантай хоёр
Наталья Будаева - Ушардаг hайб шамтайгаа
Сэсэг Дашинамжилова - Дангинамни
Хажидма Аюржанаева - Ерэхэ гээ бэлэйш
Хажидма Аюржанаева - Захяа дуун
Чимита Шанюшкина - Барбагайн шэнээн байхадам
Эрдэни Батсух - Сагаан дали
Сборник
"80 лет Бурятии". Диск 4
17 треков
80 лет Бурятии
Баир Батодоржиев - Хуби заяамни.
Булат Гомбоев - Урагшаа.
Владимир Аюшеев - Алтанхан намарай.
Дарима Дугданова - Амраг Гансам.
Дарима Дугданова - Захяа.
Дугаржап Дашиев - Хани нyхэд.
Дымбрын Ринчинова - Мэлэ.
Жамбаловы - Звезда кочевника.
Жаргал Жалсанов - Харюугyй дуран.
Инна Шагнаева - Алтан сэргэ.
Инна Шагнаева - Сэлмэг yдэшэ.
Лхасаран Линховоин - Инаг шамдаа.
Оюна Батурова - Шамдаа.
Сергей Корчанов - Талын бyргэд.
Эрдэни Батсух - Yнгэтэ дэлхэй дээр.
Эрдэни Батсух - Намарай дуран.
Эрдэни Батсух - Эртын дуран.
Сборник. Песни Баяра Шойдокова
"Туруушын бороо"
20 треков
Туруушын бороо
Баяндуева - Беэ бэеэ олоолди (2:48)
Баяндуева - Ерыш даа (3:08)
Бурхиев - Тyрэл минии Yлзытэ (3:00)
Дамбаев - Тyрyyшын бороо (4:08)
Дамдинова - Дуунуудни (3:17)
Дамдинова - Захяа (5:06)
Лайдапова - Дундаршагyй бэлиг (2:56)
Нимбуева - Жаргал холбоорой (3:15)
Нимбуева - Талаантай хоёр (2:57)
Санжиев - Yелхэ наhан (3:11)
Часовитин - Гансал ши оороо (3:24)
Шойдоков - Муноодэр би ехэл золтойб (3:13)
Батсух - Намарай дуран (3:44)
караоке - Yелхэ наhан (3:11)
караоке - Гансал ши оороо (3:24)
караоке - Дуунуудни (3:17)
караоке - Жаргал холбоорой (3:19)
караоке - Муноодэр би ехэл золтойб (3:13)
караоке - Талаантай хоёр (2:57)
караоке - Туруушын бороо (4:09)
Сборник
"Тоонто нютаг"
17 треков
Тоонто нютаг
Александр Бороев - Агамнай (4:40)
Аюша Данзанов - Тоонто Нютаг (4:00)
Булат Бадмаев - Гансаардалга (4:21)
Булат Бадмаев - Зyрхэм юундэ доhолшооб (3:35)
Гэрэлма Жалсанова - Бэе бэеэ гамнаял (4:29)
Гэрэлма Жалсанова - Нарhатам (3:20)
Дамба Занданов - Yнгын голой дангина (3:48)
Дамба Занданов и Батор Будаев - Хани нyхэдни (4:56)
Доржо Шагдуров - Сагаан Дали (3:14)
Дугаржап Дашиев - Таежная, озерная, степная (3:38)
Дугаржап Дашиев - Эжымни (4:02)
Мэдэгма Доржиева - Арьяа баала (5:34)
Мэдэгма Доржиева - Эжэл гансам, ерээрэй (2:53)
Оюна Батурова - Намдаа яарыш даа (4:20)
Сагаатай голни - Бадма-Ханда Аюшеева (3:06)
Хажидма Аюржанаева - Тyрyyшын дуран (3:18)
Хажидма Аюржанаева - Хyлеэжэл байхаб (5:23)
Сборник
"Шэнэ долгинууд. Новая волна 1"
18 треков
Шэнэ долгинууд. Новая волна 1
Амархуу - Зудээнд ирсэн аав.
Аялга - Сэдьхэлэй зуудэн.
Булат Бадмаев - Зурхэм юундэ доhолшооб.
Буянто Биликтуев - Аргата.
Гэрэлма Жалсанова - Бэе бэеэ гамнаял.
Дымбрын Цыренов - Арбан найматай наhамни.
Жаргал Жалсанов - Хэлыш.
Мэдэгма Доржиева - Бэшэг.
Мэдэгма Доржиева - Мини нютаг.
Мэдэгма Доржиева - Сагай эрьесэ.
Оюна Баторова - Намдаа яарыш даа.
Саяна Аюшиева - Хулеэhэн шамайгаа зандалби.
Сойжина Жамбалова - Люблю.
Сэсэг Халзанова - Хyлисыш даа намайгаа.
Уддияна - Ара тори.
Уддияна - Мандах нар.
Чингис Хандажапов - Залуу уе саг.
Чингис Хандажапов - Улаалзай.
Сборник
"Шэнэ долгинууд. Новая волна 3"
18 треков
Шэнэ долгинууд. Новая волна 3
Luxor feat Мэдэгма - Смотрю
Александр Саможапов - Дуран, бодол хоерной
Александр Саможапов - Танец под дождем
Анна Реховская - Залуушуулай дуун
Анна Реховская - Наастан буурал эмэминь
Анна Реховская - Эргэх дурвун улирал
Баир Цыцыков и Аюна Ширипнимбуева - Аларай гол
Баярма Лайдапова - Дуугай ябааш
Баярма Лайдапова - Хыжынгын хубууд, басагад
Баярма Лайдапова - Эжын найдал
Гэсэр feat Дашима Соктоева - hайнтадаа, арад зомной
Ирина Абидуева - Дуун дуран хоер
Ирина Абидуева - Нарhатамни
Ирина Абидуева feat Tsyren - Яагаа hайхам
Мэдэгма - Харасгэйн гуниг
Уддияна и Баир Цыцыков - Ингэн тэмээний дуу
Чингис Раднаев и Ирина Абидуева - Дуратайб гыш даа
Чингис Хандажапов и Анна Реховская - Инаг дураяа гамнарай
Сборник
"Бурятские песни и музыка"
20 треков
Бурятские песни и музыка
Ёхор 2.
Ёхор.
Байкальская.
Будаалай.
Бурятия моя.
Встреча гостя.
Гуси.
Девушка.
За горизонтом.
О чабанах.
Ольхон.
Откуда она.
Песня о любви.
Родина.
Родная земля.
Старинная застольная.
Твоё дыхание.
Тункинские напевы.
Хэрлен.
Цветок Байкала.
Сборник. Песни Цырена Шойжонимаева
"Туруушын дуран"
17 треков
Туруушын дуран
Бадма-Ханда Аюшеева - Тэнгэриин долоон yбгэд.
Булат Гомбоев - Бишни шамдаа ошохолби.
Булат Гомбоев - Железная дорога.
Булат Гомбоев - Сайн байна, нyхэд.
Вера Шобосоева - Бороотой yдэшэ.
Виктор Малдаев и Булат Гомбоев - Здравствуй, Джида!.
Дарима Дугданова - Захяа.
Жаргал Жалсанов - Инагай хyсэл.
Инна Шагнаева - Аха нютаг.
Инна Шагнаева - Зyрхэнэйм hанаан.
Инна Шагнаева - Туруушын дуран.
Инна Шагнаева - Харюугуй дуран.
Лариса Баяндуева - Шимни.
Чингис Хандажапов - Одиночество.
Эрдэни Батсух - Мунхэ дуран.
Эрдэни Батсух - Найдал.
Эрдэни Батсух - Нютагни.
"Золотые струны моего морин-хура"
1 трек
Золотые струны моего морин-хура
Золотые струны моего морин-хура
Сборник
"Аялга хyхюутэй дуунууд"
62 трека
Аялга хyхюутэй дуунууд
Yетэн - Yетэн.
А. Санжиев - Найдал.
А. Чимитдоржиев - Хабарай удэшэ ерэхэлби.
Б. Бабудоржиев - Комбайнер Петька.
Б. Балданов - Байгаалидаа дуратайбди.
Б. Дамдинова - Дуулая, нухэд.
Б. Дамдинова - Дуунуудни.
Б. Дамдинова - Хоер зурхэн.
Б. Дамдинова - Хухэ-Добо.
Б. Лайдапова - Дундаршагуй бэлиг.
Б. Лайдапова - Дуугай ябааш.
Б. Лайдапова - Урин гансамни.
Б. Мангатаев - Залуушуулай дуун.
Б. Шойдоков - Том болж байн минии хуу.
В. Часовитин - Гансал ши оороо.
Виктор Малдаев и Булат Гомбоев - Здравствуй, Джида.
Г. Цыденова - Гое даа.
Г. Шойдоков - Холшорхон наhанай жаргал.
Д. Доржиева и Эрдэни Батсух - Ши бидэ хоер.
Д. Санжижапов - Yyрэй сайхын урда тээ.
Д. Санжижапов - Амраг гансам.
Д. Санжижапов - Аялга дуу татахалби.
Д. Санжижапов - Ерэхээ яагааш.
Д. Санжижапов - Эжэл гансам ерээрэй.
Л. Гомбожапова - Бэе бэеэ олоолди.
Л. Гомбожапова - Ерыш даа.
Л. Гомбожапова - Нухэдни.
Л. Гомбожапова - Шимни.
Л. Гомбожапова - Шиниимни найхан шэнжэ.
Л. Гомбожапова и Р. Бурхиев - Хэжэнгын хубууд, басагад.
Л. Митыпов - Хулеэлгэ.
Л. Митыпов - Ши бидэ хоерой дуун.
М. Балданов - Дуулыш, басаган.
М. Балданов - Урин гансамни.
Р. Бурхиев - Архи тамхяа хаяхам даа.
Р. Бурхиев - Дарима.
Р. Бурхиев - Минии дуран.
Р. Бурхиев - Угтабал даа, инагни.
Р. Бурхиев - Хабар.
Р. Бурхиев - Хуби заяан.
С. Корчанов - Талын бургэд.
С. Шойнжонов - Инаг дурандаа.
С. Шойнжонов - Талаантай хоер.
Т. Нимбуева - Настан буурал эмэм минь ааа.
Т. Рыбдылова - Нэгэтэ би хэлэхэб.
Уэтэн - Попурри.
Ц-Д. Доржиева - Найдан ябанаб.
Эрдэни Батсух - Буряад басагадай магтаал.
Эрдэни Батсух - Гансал шамдаа.
Эрдэни Батсух - Зохид.
Эрдэни Батсух - Зурхэм оороо мэдуужэн.
Эрдэни Батсух - Зурхэнэйм сэсэг.
Эрдэни Батсух - Инагай хусэл.
Эрдэни Батсух - Минии одон.
Эрдэни Батсух - Рок-н-ролл.
Эрдэни Батсух - Селенга.
Эрдэни Батсух - Шаналал.
Эрдэни Батсух - Шэбэртэ.
Эрдэни Батсух - Эжы аба хоерной.
Эрдэни Батсух - Эрмэлзэл.
Эрдэни Батсух и Д. Доржиева - Инагай захяа.
Ю. Хантаева и А. Лхасаранов - hэрюухэн hуни.

115 комментариев

 1. Чингис пишет:


  Привет Александр :) Есть еще такой сборник он называется "Дуранай дуhалнууд", там 49 хитов MP-3 (его выпускал Цырен Шойжонимаев), Алагуй с альбомом "Мне поверь" (кстати, на днях прошел его концерт в Русск драмм), есть сборник бурятской эстрады "Нухэдэй духэриг". Я вот тоже хочу состряпать какой нить супер сборник новый, но пока новых песен у меня только 3, которые пока ни где не выпускались :grin:

 2. Жаргал пишет:


  скажите, плз, где вы купили эти 3 диска: группа Намгар "Хатар", "Хyсэл", группа Урагшаа "Урагшаа" ? очень хочу их в свою коллекцию, но нигде не могу найти :( если не трудно, ответьте на мыло, пожалуйста.
  спасибо :)

  Диски Намгар продавались на московских Сагаалганах, а откуда у меня Урагшаа я уже и сам не помню

 3. Жаргал пишет:


  ой, мыло оказывается не публикуется :) мое мыло: a_folklover@mail.ru

 4. Марина пишет:


  Привет Всем! Я увлекаюсь бурятской музыкой и думаю, что Именно бурятская музыка самая лучшая. :smile: Прослушала все диски, но больше всего мне понравились песни группы "Уетэн". Это класс, видится настоящая скурпулёзная, собранная годами работа, труд!
  Присутствуют песни разных годов, и 80-х, и и 90-х, и наше время.Оранжировки простые, но в то же время профессиональные и легко ложаться на слух, вообщем слушаешь группу "Уетэн" и отдыхаешь :lol: Удачи вам, благополучия, творческого полёта! Всегда люблю вас, ваша поклонница

 5. Светлана Сэван пишет:


  где приобрести диски в Москве

  В Москве в продаже их не видел, только в Улан-Удэ

 6. Анна пишет:


  Кто знает слова песни булата бадмаева "Гансаардалга"? Если не сложно напишите

 7. Максар пишет:


  :lol: Здравствуйте мы семьей проживаем в Амурской области.Нам и землякам необходимы песни бурятких эстрадных певцов.А то мы скоро забудем Родной язык.Не можем найти и скачать мелодии на телефон.и не знаем сайта мелодий.Помогите найти и скачать мелодии

 8. Оюна пишет:


  Всем привет! Кто знает слова песни "Бэе бэеэ гамнаял" Гэрэлма Жалсанова, отправьте пожалуйста на мой майл (shod_oyuna@mail.ru). Заранее благодарю!

 9. Василий пишет:


  Всем привет! у кого-нибудь есть слова песни "Бэе бэеэ гамнаял". Моя мама очень любит эту песню. Скинь пожалуйста в почтамп [rec.v3r@rambler.ru]Заранее очень благодарен!

 10. Баир пишет:


  Самбайна!!! аккорды на песню "дангинамни" отправьте на майл кто нибудь, пожалуйста
  bercha@mail.ru

 11. Петр пишет:


  Всем привет!
  Может кто-нить подскажет где можно найти сборник Алагуя Егорова "Поверь мне"? или возможно его скачать?

  Скачать негде, а CD в Улан-Удэ должен продаваться. И в фонотеке Национальной библиотеки он вроде бы есть.

 12. Чингис Шагдуров пишет:


  Петр, вот Вам ссылка на группу "LuXoR" в контакте.
  http://vkontakte.ru/club690204

 13. Димка пишет:


  Как скачать у вас песни?

  Проще всего купить эти диски в музыкальных магазинах Улан-Удэ

 14. Эрдэм пишет:


  очень ищу песни Хажидмы Аюржанаевой
  кто знает, дайте ссыль, плиз

 15. Дима пишет:


  Люди! Кто знает, подскажите, пожалуйста, возможно ли в инете найти и скачать песню Шагнаевой "Туруушын дуран" на русском языке?!!!!!!!!!!!!!!!!!!

 16. Дима пишет:


  извините. забыл мыло написать: aragornluftwaffe@mail.ru

 17. Дмитрий пишет:


  Привет!!!!! Я сейчас вапще на Тайване.
  Как и где можно скачать песню "Хабарай Хубуун"????? Ну очень надо!!!!!
  Плииззз, помогите!!!!
  Вот мой мэил: skynet_2d@mail.ru

 18. Дмитрий пишет:


  :grin: скажите, пожалуйста, где можно найти ноты бурятских песен ????????????????

  я не знаю

 19. Татьяна пишет:


  Дмитрий который на Тайване
  Отправила вам Хабарай хyбyyн на мыло

 20. Чингис пишет:


  Автору этой страницы: Вы сейчас находитесь в Улан-Удэ?

  Нет, я в Москве

 21. Чингис пишет:


  Жаль.((((

  А чего хотели то?

 22. Баясхалан пишет:


  тожа оч лю Буряд дуу:) :razz:

 23. Сэсэгма пишет:


  Тохучар, сделай на своем сайте форум "Перевод бурятских песен" (и разбань мну плиз)))), тарагой)

 24. Таня пишет:


  Где песни Шагжиева Владимира?????????? Не могу найти :mad:

 25. Чингис пишет:


  Да думал может диски у вас как нить переписать. Альбом группы Намгар
  "Хyсэл" не могу найти. А не могли бы вы пронумеровать трэк лист Леонида Бабалаева "Дыхание веков" и Ансамбля песни и танца АБАО
  "Амар сайн"???Был бы оч признателен. А то скачал и хочется знать как там правильно трэк лист составлен.

 26. Альберт пишет:


  Где можно взять аккорды к песне "звезда кочевника".., напишите пожалуйста....

 27. Арюна пишет:


  Отправьте, пожалуйста, оригинальные аккорды "Звезды Кочевника" на aryuna28@mail.ru.

  буду весьма признательна

 28. Булад пишет:


  Если сможете, отправьте, пожалуйста, песню "Намгар - Ганга нуурай гургалдай". Очень нравится... ну прям нигде нету...

  Диск "Сагаалган 2007" в Улан-Удэ ещё в продаже встречается, можно просто купить

 29. Алексей пишет:


  Здравствуй, народ!
  Подскажите пожалуйста, где можно найти слова и аккорды известных бурятских песен.
  Спасибо.

 30. Женька пишет:


  Отправьте, пожалуйста, аккорды "Звезда Кочевника" на
  Viz-evgen@mail.ru
  Заранее спасибо!

 31. Лида пишет:


  Здравствуйте! Знает ли кто-нибудь аккорды к песне "Белый месяц"(гимн Сагаалгана), композитор Виктор Матхаев, если не ошибаюсь.Будьте добры, скиньте на Lida_C@inbox.ru. Заранее благодарю! :smile:

 32. ЖАРГАЛ пишет:


  ГДЕ НАЙТИ ПЕСНЮ МАЛДАЕВА ВИКТОРА-БЕЛЫЙ МЕСЯЦ?

 33. Стас пишет:


  Привет.есть сайты с котор. можно скачать бурят.песни.отправьте пож-та чингис хандаж-залуу уе...

 34. Оюна пишет:


  здравствуйте, никак не могу найти песню М. Елбонова "Будамшуу"
  может у кого есть? отправьте пожалуйста на мэйл fvtnjd@rambler.ru спасибо заранее

 35. Саяна пишет:


  САЙН БАЙНА! Булад Бадмаев, пишет вам Саяна из Хоринского р-на с. Ашанга. Мне очень нравятся ваши песни, и я всегда их слушаю. Но я никак не могу купить диск, т.к. в Хоринске нет песен Булад Бадмаева. Пожалуйста, отправьте диск по адресу Респ. Бурятия, Хоринский р-он, с. Ашанга, Ул. Центральная, дом 32

 36. Аюна пишет:


  Здравствуйте, хочу послушать и скачать народную бурятскую музыку, подскажите с кого начать, я живу в Казахстане, к сожалению вообще не знакома с бурятской музыкой, хочется наверстать упущенное, заранее благодарю за ответ.

  Скачать или послушать в онлайне можно по следующим ссылкам:
  http://sfa-moscow.narod.ru/audio.html
  http://www.buryatia.ru/buryats/gbook/index.html
  http://radio.burnet.ru/site/index.html

 37. Андрей пишет:


  где найти аккорды к бурятским песням???)))

  я не знаю

 38. лили пишет:


  Пожалуйста! Отправьте, если есть у кого-нибудь песня Чингиса Хандажапова и Инны Шагнаевой "Сэдьхэлни Хулэенэ", на mese1@rambler.ru Заранее, благодарю! :smile:

 39. Константин пишет:


  Скиньте ПЛИЗ аккорды к песне "звезда кочевника".., напишите пожалуйста....garcos81@mail.ru

 40. Андрей пишет:


  Здравствуйте, если можно скиньте аккорды песни "Звезда кочевника" на sibmc@yandex.ru. Заранее Спасибо.

 41. uncle пишет:


  Привет, если вам не трудно, то можно было бы разместить некоторые треки со ссылкой для скачивания, естественно, учитывая авт. права, но такие сборники как сборник к 80-летию Бурятии. Большинство людей будет вам бесконечно благодарно. Не корысти ради, а для массовой популяризации, для уммаху.

  Разрешение выложить от владельца прав есть только на диск Цыдыпа Аюшеева. А статью 146 Уголовного кодекса пока только ужесточают.

 42. Стася пишет:


  Если вам не трудно, отправьте, пожалуйста, аккорды песни "звезда кочевника" на e-mail спрятан, но я его вижу

  Заранее благодарю :)

  Трудно, потому что у меня их нет. Но если вдруг появятся, то сразу отправлю.

 43. Олег пишет:


  По моему назрела проблема создания сайта со словами и аккордами наших бурятских песен. Надо делать все для возвращения нашей песенной культуры в массы. Обращаюсь к министру культуры, пожалуйста, обратите внимание на эту проблему, и помогите тем, кто может заняться созданием такого сайта.

  К министру культуры лучше обращаться через сайт http://minkultrb.ru/. К сожалению, помимо финансовых вопросов, ещё и нынешняя система авторских прав сильно мешает свободному распространению песен. Такими вещами лучше всего бы Национальной бибилиотеке заняться, они, насколько я знаю, хотели создать какой то бурятский музыкальный каталог.

 44. Олег пишет:


  Спасибо за ссылку. Я задал вопрос в приемную сайта о создании сайта и радиостанции. Я считаю отсутствие радиостанции на бурятском языке (музыкального?) большим недостатком. Многие мои родственники живущие за пределами Бурятии просят диски с новыми бурятскими хитами и думают что у нас есть радиостанция и как бы есть информационное поле для продвижения этих хитов. А у нас что? Молчание и глухота полная. Это моя точка зрения обывателя который не варится в этом соку, не музыкант и даже не лирик (сильно не интересуюсь, но было бы очень приятно слушать бурятскую музыку в машине например, и это было бы прекрасным средством продвижения молодых и т.д.). Тем более частоту для министерства культуры просто обязаны выдать,если будет запрос. А насчет сайта тоже для министерства должно быть легко в правовом плане и др. проблемах, чем просто энтузиастам. А Вам Александр большое спасибо.

  Есть бурятское интернет-радио разной степени пиратости:

  http://radio.burnet.ru/
  http://ethnicradio.net/

 45. андрей пишет:


  где найти текст песни звезда кочевника

  А просто на слух записать неужели сложно? Вот слова:

  Мужчине путь, а женщине очаг,
  И чтобы древний род мой не зачах,
  Роди, молю и заклинаю, сына
  Стрела летит, покуда жив мужчина.
  ... Роди, молю и заклинаю, сына
  Стрела летит, покуда жив мужчина...
  В мужчине дух, а в женщине душа,
  Травника держит небо, трепеща.
  Без очага, без сына, без любимой
  Как одинокий смерч я над равниной.
  ... Без очага, без сына, без любимой
  Как одинокий смерч я над равниной...
  Мужчине дым, а женщине огонь,
  И чтоб в бою мой не споткнулся конь,
  Я должен знать, что юрту греет пламя
  Как предками завещанное знамя!
  ... Я должен знать, что юрту греет пламя
  Как предками завещанное знамя!..
  Мужчине путь,
  А женщине очаг.
  В мужчине дух,
  А в женщине душа.
  Мужчине дым,
  А женщине огонь...

 46. Ардан пишет:


  Амар Сайн! Где можно скачать слова бурятских песен таких как "Твоё дыхание", "За горизонтом", "Встреча гостя", "Откуда она". (Оригинальные названия не знаю) Пожалуйста, помогите! Заранее благодарю!

 47. Ардан пишет:


  Пробовал искать, но не нашел. Может поможете?

 48. ВЛАД пишет:


  КТО НИБУДЬ, У КОГО ЕСТЬ КАРАОКЕ ПЕСНИ ДЕРЕВЕНЬКА ИННЫ ШАГНАЕВОЙ? СКИНЬТЕ НА МЫЛО? БУДУ ПРИЗНАТЕЛЕН! А ТО МНЕ СИНТЕЗАТОР НЕ СКОРО ИМЕТЬ! ТАК БЫ САМ ПОДОБРАЛ НОТЫ!

 49. ВЛАД пишет:


  B.V.V.666@MAIL.RU

 50. Sashenka пишет:


  Здравствуйте. Подскажите, пожалуйста, кто поет песню "Инагтаа", и текст песни, а можно и перевод :) . Спасибо, буду ждать, моя почта email-s@ya.ru

 51. Тимур пишет:


  сайн байна!!!есть у кого-нибудь минусовка песни Дангинамни, Очень надо.Буду очень благодарен.Вот мой ящик dampilontim@rambler.ru или хотя бы ссылку где можно ее скачать

 52. Тимур пишет:


  Что ни у кого нет?

 53. Buda пишет:


  Сайн байнуу! Good Luck, Buryatia! Let's go!

 54. Александр пишет:


  Здравствуйте! Подскажите где можно найти минус песни Хабарай хyбyyн, нужно срочно. Если у кого есть или кто знает где можно скачать киньте ссылку на ящик alexander_120489@mail.ru Заранее очень благодарен Вам! :wink:

 55. Цыцыгма пишет:


  Сайн байна! Где найти песни Александра Бороева? можете отправить на мой ящик. Заранее спасибочки. :wink:

 56. Майдар пишет:


  Здраствуйте!! :razz: Можете мне отправить плюсовку песни Булата Бадмаева: Абамни, Гансаардалга пожалуйста!! на ящик norboev.89@mail.ru. Заранее очень благодарен вам!! :cool:

 57. дарима пишет:


  привет. летом я была на концерте алагуя. до этого я вообще не слышала ни одной его песни. Пошла на концерт, послушала. и концерт, если честно, в тот момент мне не очень понравился. но потом, я прослушала его некоторые песни, это "дуран тухай" с чингисом хандажаповым, и "хулеэгыш" с арсаланом, и еще некоторые песни. Это действительно очень красивые песни, особенно первая песня. очень, за душу берет. всем советую послушать, найдите в интернете. И теперь я понимаю, почему мне не понравился концерт. потому что я не знала ни одной песни. песня "минии асуудал" не понравилась, грубоватой и непонятной показалась.

 58. Саян пишет:


  Здраствуйте! кто-нибудь знает песню про Алтынай (Чылгызар ухтар чону чылгызы чыгыы)

 59. Дарима пишет:


  Саша , привет!
  Очень очень очень понравилась песня Эжымни нютаг на стихи Цырен-Дондока Хамаева ( родина Шибертуй)

  Нигде не могу найти, слышала на свадьбе у брата.
  Если у кого есть, большая просьба поделиться!
  Саше спасибо за сайт!

 60. Туяна пишет:


  Мне очень нравятся все песни особенно группа Уэтэн!!! :oops: всех с новым годом! СПС :lol:

 61. батор пишет:


  нормально

 62. Людмила пишет:


  Вы слышали песни Сергея Халмактанова?

  Нет, не слышал

 63. Людмила пишет:


  Мне нравится его песни и его голос, мягкий, гармоничный.

 64. Людмила пишет:


  :razz: :razz: :razz:

 65. Дашенька пишет:


  Аккорды к песне "Тоонто нютаг", есть у кого-нибудь???? вот мыло - Daha990@mail.ru
  Заранее благодарю :wink:

 66. Надежда Цой пишет:


  Здравствуйте! Помогите, пожалуйста, найти караоке песен "Захяа дуун" Жаргала Бадмацыренова и "Бэе бэеэ гамнаял" Гэрэлмы Жалсановой. Буду очень благодарна и признательна, если отправите на Tsoynadezda@mail.ru.

 67. Алина Покатская пишет:


  Здравствуйте, Александр! Я ни как не могу найти песню Алагуя "Танец под луной". не могли бы Вы мне как-то помочь? Буду очень благодарна Вам, если отправите мне ссылку на effectionatelina@mail.ru Большое спасибо!

 68. Алена пишет:


  Я недавно услышала песню, она мне очень понравилась, но нигде не могу найти. Точное название не знаю, но часто повторялись слова "Сэдьхэдьхэлмни хардаш"(по-моему пишется как-то так).
  Подскажите название, и где можно скачать эту песню, желательно.
  Напишите комментарий здесь. Заранее спасибо и извините за неудобства.

 69. Аюна пишет:


  Большое спасибо автору сайта!

  Есть ли у вас минус песни Звезда Кочевника Саяна и Эржены Жамбаловых?

  Огромное заранее спасибо!

  Нет

 70. Цыцыгма пишет:


  Где песни Нонны и Зоригто Тогочиева? где можно скачать

 71. Lika пишет:


  Привет всем. Отправьте, пож-та, (на почту) фонограмму песни зуудэнд ерсэн ав. спасибо. :smile:

 72. Би пишет:


  Вы мне писали? Александр, я к Вам обращаюсь. :)

  Нет

 73. оля пишет:


  привет всем! у кого-нибудь есть ноты "арвын тавын сар" баттулги?

 74. Ирина пишет:


  Привет! Скиньте мне пожалуйста по паре любых песен каждой бурятской певицы, очень нужно мой e-mail: bhf2003@mail.ru
  За ранее большое спасибо

  Очень нужно, но нельзя.

 75. Бальжит пишет:


  привет. где можно купить эти диски по оптовой цене. хотелось бы себе в магазин. дайте адрес...может поеду или закажу.... Агинское обделен этими дисками....

  Большую часть дисков купить уже нигде не получится. Тираж распродан. Последние по времени продаются в музыкальных магазинах Улан-Удэ.

 76. Баир пишет:


  Здравствуйте.
  Прошу скинуть слова песни ИНАГТАА, и если можно минусовку.
  А также слова песни ДАНГИНА.

  Заранее спасибо!

 77. катя пишет:


  привет всем. ищу песню, а кто исполняет не знаю. она медленная, поет женщина. слова такие: униин шубуд хузыглоо дальше не помню. кто знает исполнителя киньте плиз в майл или на номер 89246567334. чем скорее, тем лучше спс заранее)))))))

 78. сэрэндорж пишет:


  кто-нибудь киньте песню "Танил бэшэ хоёр аад", ну очень нравиться мне . и-маил мой: predsedatel2010@mail.ru (песня редкая) заранее спасибо!!

 79. Оля-ля пишет:


  Помогите плиз, кто поет эту песню и как она называется? припев песни: ШИИГТЭЙ ЗООЛЭН ГАЗАРhАА, ШЭНЭХЭН СЭСЭГ УРГАГ ДАА, ШИМНИ НАМДА СЭБЭРХЭН, БИШНИ ШАМДА ДУРЛАХАБ.
  кто знает, скиньте на мыло пожалуйста flash622@inbox.ru

 80. Сэсэг пишет:


  а где можно скачать минус песни Хуби заян??? срочно!!!! пожалуйста))

 81. tsytsyk пишет:


  привет всем!
  я проанализировала все письма на этом сайте и пришла к выводу, что у большинства посетителей исключительно потребительское отношение:
  например,аккорды к песне "Тоонто нютаг",(я подумала, что кто-то хочет их скинуть...,но :( ) есть у кого-нибудь???? вот мыло - Daha990@mail.ru.
  это кстати (к сожалению),остро выраженная черта, характерная для бурятского минталитета.
  Друзья, у меня предложение! давайте обращаться не только, когда НАМ это надо :))
  всего доброго :))

 82. Света пишет:


  Отправьте пожалуйста плюсовку Дугаржапа Дашиева Таежная, озерная. Очень нужно

 83. Вася пишет:


  Здравствуйте. Ищу песню Инаг дуран мунхэ гэрэл, слова Д.Жалсараев, музыка А.Андреев.
  E-mail: vasyamachr@mail.ru
  Буду очень благодарен!!!

 84. Елена пишет:


  Подскажите, где можно купить 2 диска караоке бурятских песен Инны Шагнаевой?

 85. Эрдэм пишет:


  подскажите пожалуйста ссылке где можно найти слова песни "Зудээнд ирсэн аав"!!! Заранее спасибо!!!

 86. Долгор пишет:


  Подскажите, пожалуйста, где и как можно приобрести (если есть) бурятское караоке???

  В Улан-Удэ в медиа-магазинах периодически попадаются диски с караоке бурятских песен.

 87. Бельков Александр пишет:


  Кампания Славия-Тех заключает договор на поставку CD, DVD дисков бурятских исполнителей. Информацию предоставляйте на эл.почту belkovA@slavia-tech.ru

 88. АЛЛА пишет:


  ГДЕ НАЙТИ КАРАОКЕ БУРЯТСКИХ ПЕСЕН?

 89. d.ulziisuren пишет:


  песни Дугар Дашиевича

 90. d.ulziisuren пишет:


  танд энэ өдрийн мэнд хүргэе.Дашиев Дугаржав Цереновичийн дуунуудыг хаанаас олж болохыг хэлж өгч туслаач гэж гуйж байнаа.

 91. Юлия пишет:


  Здравствуйте! Помогите, пожалуйста, найти текст песни в исполнении Буянто Биликтуева - "Хурин хээр". Заранее БОЛЬШОЕ СПАСИБО!!!!!!!!

 92. Доржи пишет:


  Сайн байна! есть аккорды к песне "Тоонто нютаг" ?

 93. БатоХа пишет:


  у кого есть слова " танил бэшэ хоер аад"?

 94. мария пишет:


  мне очень нравятся бурятские песни.=) =) =)БУРЯТЫ РУЛЯТ!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

 95. Таня пишет:


  Очень рада что попала на этот сайт. Спасибо автору. слушая бурятские песни - душа отдыхает.

 96. Erdee пишет:


  Mendee!.. ta buhendee amjilt huseye. Badma-Handa Ayusheviin duunaas Zarahatamnai Mende duunii ugiig olj ugch tuslaach bayarlalaa

 97. ия пишет:


  помогите найти песню Шамдаа слова и если можно караоке

 98. ия пишет:


  очень прошу

 99. Сергей из ЯКУТСКА пишет:


  Всем доброго времени суток! Привет из Якутска! У нас сегодня -57 холода! Меня зовут Сергей, мне 45 лет. Недавно скачал песню "Краса БУРЯТИИ", очень понравилась, постоянно слушаю в машине))))) Подскажите, пожалуйста, где можно еще послушать песни в исполнении Маши? Очень понравился ее голос))) Заранее благодарен... SERGEY19662000@MAIL.RU

 100. Чимита пишет:


  Здравствуйте! Ищу минусовку "Хабарай хубун" Помогите пожалуйста!!!! Очень прошу!!!

 101. Ирина пишет:


  здравствуйте, были на концерте "Байкала" и там была песня, смысл - песня про мамин чай.. подскажите как она называется по бурятски, и интересно ее можно где нибудь найти...
  буду очень благодарна..
  Zandinara@gmail.com

  ps Сергею из Якутска - Маша насколько я знаю не певица, и наверное у нее больше нет записаных песен.. она будущий врач)

 102. Норбо пишет:


  Люди киньте ссылку, где есть аккорды к бурятским песням)
  Хочу песню какую нибудь на бур-м сыграть)

 103. Андрей пишет:


  Народ где можно скачать или купить "Путь кочевника", который проходил в прошлом году? Где также можно купить или скачать песни М. Доржиевой и Ч.Раднаева? Подскажите пож-та буду благодарен. Пузырём не отделаюсь. :lol:

  "Путь кочевника" - это фестиваль театров кукол. Что вы хотите по нему скачать и какое отношение это имеет к музыке? В целом же по большинству бурятских музыкальных проектов лучше всего обращаться в Республиканский информационный центр Министерства культуры Бурятии, там обычно есть информация и продают книги, диски и т.п.

 104. Бат пишет:


  Я тоже ищу эти песни и нашёл несколько сайты:

  buryad.fm : альбомы М.Доржиевой "Арьяа баала" и "Одод соо шамайл үгылнэб" Раднаева

  и некоторые песни М.Доржиевой:
  http://muzofon.com/search/%D0%BC%D1%8D%D0%B4%D1%8D%D0%B3%D0%BC%D0%B0-

 105. НАДЕЖА пишет:


  Здравствуйте!
  Очень давно ищу трек и исполнителя песни:
  Припев:
  Хаhа соо харбажа
  хоерлон сохиhон
  Холбоотой зYрхэнэй
  Хэдыдээш жаргалтай...

  Слышала песню в сборнике Новая Волна (Шэнэ долгинууд),
  не могу найти :(

 106. Чимита пишет:


  огромная просьба - если есть фонограмму для исполнения песни Оюны Батуровой Айлшалыт даа манайда

 107. Анжела пишет:


  песня дуран бэлэглээб минус.плиз срочно надо.

 108. Баз пишет:


  Господа! обнаружен потертый диск - Алтан сэргэ сборник №3, без коробки ессено, интересует 15-ая композиция, кто поет и как называется песня, кроме того, есть подозрение, что эта же дама поет на 23 треке, поиск по инету ничего не дал, одна надежда на вас, заранее благодарен.

  Если увижу такой диск, посмотрю. Пока ничем помочь не могу.

 109. Цырма пишет:


  Привет всем! "Заболела" песней "Алтан аргал"в исполнении Бадма-Ханды Аюшеевой, Надежды Доржиевой. Нужен очень текст этой песни. Помогите, пожалуйста.

  Лучше всего попросить в специальной теме вконтакте http://vk.com/topic-553157_689041 или на buryad.fm

 110. Александр пишет:


  Здравствуйте! Ребят, скажите, есть ли какой-нибудь интернет-магазин бурятской музыки? (CD или mp3 - всё равно). Если кто-то знает, помогите ссылочкой! Заранее благодарен!

  Нет таких. Только бесплатно вконтакте и прочих сайтах разной степени легальности. Есть Намгар в iTunes https://itunes.apple.com/us/artist/namgar/id300835728, в Amazon есть диск Roswell Rudd & The Mongolian Buryat Band http://www.amazon.com/dp/B000QMMPCS

 111. Александр пишет:


  Очень жаль!(( Но за ответ спасибо!

 112. Елена пишет:


  Скажите пожалуйста, а ка можно купить или скачать диск бурятских эстрадных песен? Я родилась и выросла в Улан-Удэ, сейчас живу в Ангарске, возможности купить в магазине нет...

 113. аюр пишет:


  хайран минусууд угы :sad: :sad: :mrgreen: ББаяртай

 114. Эржена пишет:


  Подскажите пожалуйста, где найти текст песни "Наян Наваа" в исполнении Бадма-Ханды Аюшевой? Нигде не могу найти (

 115. Эржена пишет:


  Спасибо, не надо. Нашла! )

Написать комментарий